thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.3 BU-D
    Nhan đề: Quản trị nguồn nhân lực =
DDC 658.3
Tác giả CN Bùi Văn Danh
Nhan đề Quản trị nguồn nhân lực =Human Resource management :Bài tập & nghiên cứu tình huống /Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Phương Đông,2011
Mô tả vật lý 309 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(6): KT000895-7, KT001951, KT003965, KT004034
00000000nam#a2200000ui#4500
00114124
0021
004TVL120014439
005202204201352
008120821s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220420135241|bquyenntl|y20120821145200|zlibol5
040 |aTGULIB
082 |a658.3|bBU-D
100 |aBùi Văn Danh
245 |aQuản trị nguồn nhân lực =|bHuman Resource management :Bài tập & nghiên cứu tình huống /|cBùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi
260 |aTp. HCM :|bPhương Đông,|c2011
300 |a309 tr. ;|c24 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(6): KT000895-7, KT001951, KT003965, KT004034
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt004034thumbimage.jpg
890|a6|b3|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT004034 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 6
2 KT003965 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 5
3 KT001951 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 4
4 KT000897 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 3
5 KT000896 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 2
6 KT000895 Kho Sách giáo trình 658.3 BU-D Sách giáo trình 1