thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 355.009597 Ton
    Nhan đề: Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) /

DDC 355.009597
Nhan đề Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / B.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh...
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 484tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
Tóm tắt Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Quân sự
Từ khóa Lãnh đạo
Từ khóa Quốc phòng
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(60): 102004832-91
00000000nam#a2200000ui#4500
00131356
0022
004ECB8FAA5-373F-43FB-A7D6-77E0FAB77910
005202209230909
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-51-7530-9
039|a20220923090926|bhoangnh|y20220919090019|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a355.009597|bTon
245 |aTổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / |cB.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh...
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2021
300 |a484tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh
520 |aGiới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aQuân sự
653 |aLãnh đạo
653 |aQuốc phòng
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(60): 102004832-91
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004860thumbimage.jpg
890|a60|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004832 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004833 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004834 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004835 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004836 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102004837 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102004838 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102004839 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102004840 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102004841 Kho Sách tham khảo 355.009597 Ton Sách tham khảo tiếng Việt 10