thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 390 NG-H
    Nhan đề: Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam :

DDC 390
Tác giả CN Nguyễn Thị Huế
Nhan đề Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
Mô tả vật lý 583tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu văn hoá và đặc điểm địa - văn hoá các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tìm hiểu về văn hoá truyền thống, văn học dân gian, ngôn ngữ chữ viết và nghệ thuật truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam với những xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay
Từ khóa Văn hoá truyền thống
Từ khóa Dân tộc thiểu số
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102002475
00000000nam#a2200000ui#4500
00123135
0022
0040E31B7AD-00E1-4DCE-9598-5CAD047281BE
005202101041106
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049775871
039|a20210104110640|bquyenntl|y20201230091734|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a390|bNG-H
100 |aNguyễn Thị Huế
245 |aNhững xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : |bNghiên cứu / |cNguyễn Thị Huế
260 |aH. : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2019
300 |a583tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aGiới thiệu văn hoá và đặc điểm địa - văn hoá các dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam. Tìm hiểu về văn hoá truyền thống, văn học dân gian, ngôn ngữ chữ viết và nghệ thuật truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam với những xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay
653 |aVăn hoá truyền thống
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102002475
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102002475thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102002475 Kho Sách tham khảo 390 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1