thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 361.3 MA-T
    Nhan đề: Giáo trình Mô hình công tác xã hội cá nhân /

DDC 361.3
Tác giả CN Mai Thị Kim Thanh
Nhan đề Giáo trình Mô hình công tác xã hội cá nhân / Mai Thị Kim Thanh
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 224tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày một số nền tảng khoa học căn bản trong thực hành công tác xã hội cá nhân, các mô hình trị liệu trong công tác xã hội cá nhân: mô hình trị liệu nhận thức - hành vi, mô hình can thiệp khủng hoảng, mô hình biện hộ, mô hình trao quyền và mô hình quản lý ca
Từ khóa Cá nhân
Từ khóa Công tác xã hội
Từ khóa Mô hình
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000296-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122210
0021
0047759CD96-D3F8-41CA-A892-D4BD5B17B927
005202011261458
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048885243|c76000 VNĐ
039|a20201126145841|bquyenntl|y20201126111736|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a361.3|bMA-T
100 |aMai Thị Kim Thanh
245 |aGiáo trình Mô hình công tác xã hội cá nhân / |cMai Thị Kim Thanh
260 |aH. : |bDân trí, |c2019
300 |a224tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
520 |aTrình bày một số nền tảng khoa học căn bản trong thực hành công tác xã hội cá nhân, các mô hình trị liệu trong công tác xã hội cá nhân: mô hình trị liệu nhận thức - hành vi, mô hình can thiệp khủng hoảng, mô hình biện hộ, mô hình trao quyền và mô hình quản lý ca
653 |aCá nhân
653 |aCông tác xã hội
653 |aMô hình
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000296-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000298thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000296 Kho Sách giáo trình 361.3 MA-T Sách giáo trình 1
2 101000297 Kho Sách giáo trình 361.3 MA-T Sách giáo trình 2
3 101000298 Kho Sách giáo trình 361.3 MA-T Sách giáo trình 3