thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 378 NG-T
    Nhan đề: Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập /

DDC 378
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Chất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập /Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Tổng hợp,2011
Mô tả vật lý 335 tr ;20 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): KM035978-80
00000000naa a2200000 a 4500
00115508
0022
004LTGU130015823
008130828s2011 vm| vie
0091 0
039|y20130828083800|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a378|bNG-T
1001|aNguyễn Văn Tuấn
245|aChất lượng giáo dục đại học nhìn từ góc độ hội nhập /|cNguyễn Văn Tuấn
260|aTp. HCM :|bTổng hợp,|c2011
300|a335 tr ;|c20 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): KM035978-80
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KM035980 Kho Sách tham khảo 378 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 KM035979 Kho Sách tham khảo 378 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 KM035978 Kho Sách tham khảo 378 NG-T Sách tham khảo tiếng Việt 1