Dòng Nội dung
1
Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ / Huỳnh Văn Tới
H. : Sân Khấu, 2016
260 tr ; 21 cm
Huỳnh Văn Tới
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Truyện kể người Mạ ở Đồng Nai / Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2014
355 tr ; 21 cm
Huỳnh Văn Tới
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới,... T.7, Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
307tr. : ảnh ; 24cm.
Phạm Lan Oanh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Văn hóa người Chơ Ro / Huỳnh Văn Tới, Lâm Nhân, Phan Đình Dũng
H. : Văn hóa thông tin, 2013
275 tr ; 21 cm
Huỳnh Văn Tới
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Văn hóa người Xtiêng / Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng, Phạm Hữu Hiến
H. : Khoa học xã hội, 2015
167 tr ; 21 cm
Huỳnh Văn Tới
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)