Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Thông tin – Thư viện hiện có 14 viên chức (Ban Giám đốc: 2, Tổ Công tác Thư viện: 5, Tổ Thông tin truyền thông: 2 và Tổ quản trị phần mềm: 5)

Tài nguyên dịch vụ

Nguồn tài nguyên học tập của Thư viện rất đa dạng, bao gồm sách, báo, tạp chí, băng đĩa, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu điện tử… có nội dung phù hợp với các chuyên ngành đang được đào tạo tại trường.

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thư viện có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng bao gồm: 1.448.884 tài liệu số (http:thuvienso.tgu.edu.vn) và tài liệu bản in với 19.510 tên sách / 102.427 bản sách; 42 tên báo, tạp chí; 156 đĩa CD-Rom; 419 tên Luận văn, Luận án; 174 tên tài liệu giảng dạy các học phần của các khoa đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và giải trí của bạn đọc.