Dòng Nội dung
1
2
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao - Giá trị và vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / Trần Ngọc Quý, Nguyễn Đoàn Quang Thọ, Lê Đức Thọ (ch.b.)...
Huế : Đại học Huế, 2022
139tr. ; 19cm.
Khái quát nội dung tư tưởng, tấm gương rèn luyện và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)