Dòng Nội dung
1
Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Đinh Thị Nga, Nguyễn Anh Tuấn...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
260tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Mạnh Hùng
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế vùng; thực tiễn phát triển và liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2011-2020; thúc đẩy đồng bộ liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2021-2030
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Quản lý phát triển địa phương - Sáng kiến từ thực tiễn : Sách chuyên khảo / Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga (ch.b), Nguyễn Viết Dũng
H. : Lý luận Chính trị, 2023
361tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm.
Bùi Văn Huyền
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)