Dòng Nội dung
1
Kế toán hành chính sự nghiệp : (Cập nhật theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 89/2021/TT-BTC) / Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đậu Thị Kim Thoa, ...
TP. HCM : Kinh tế TP. HCM
304tr. : Minh họa ; 24cm.
Mai Thị Hoàng Minh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)