Dòng Nội dung
1
Giải pháp phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 23 - 24/7/2021 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà / Nguyễn Ngọc Phú, Đinh Phương Duy, Nguyễn Thị Kiều...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
550tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Tập hợp các bài viết về phát triển tư vấn tâm lý trong các nhà trường bao gồm: Các vấn đề lý luận; tư vấn tâm lý trong các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các vấn đề khác
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)