Dòng Nội dung
1
Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hòa, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
362tr. ; 21cm.
Lê Văn Lợi
Trình bày một số vấn đề lý luận trong việc xác định và thực hiện các đột phá chiến lược và việc xác định, thực trạng thực hiện các đột phá chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Quan niệm của C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Sỹ Dương (ch.b), Đặng Quang Định, Trần Sỹ Phán, ...
H. : Quân đội nhân dân, 2023
260tr. : minh họa ; 21cm.
Trần Sỹ Dương
Nêu lên quan niệm của C. Mác, Ph. Ăngghen và VI. Lênin về ý thức xã hội; Ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay; trích dẫn kinh điển C Mác, Ph. Ăngghen và Lênin về ý thức xã hội
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Triết học Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Đặng Quang Định
H. : Lý luận chính trị, 2023
262tr. ; 21cm.
Đặng Quang Định
rình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết học về đời sống tinh thần
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)