Dòng Nội dung
1
Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản / Trương Quốc Phú, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Huỳnh Trường Giang
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2006
201tr. ; cm.
Trương Quốc Phú
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)