Dòng Nội dung
1
Cách mạng tháng muời Nga 1917 lịch sử và hiện tại : sách tham khảo / Nguyễn Quốc Hùng
H. : Chính trị quốc gia, 2007
239tr. ; 20cm
Nguyễn Quốc Hùng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi (Ch.b.), Bùi Xuân Đính, Nguyễn Quốc Hùng...
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
360tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Từ Chi
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Englis in focus / Nguyễn Quốc Hùng
H. : Giáo Dục, 1995
128tr ; 27cm
Nguyễn Quốc Hùng
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
English in Focus : Level A / Nguyễn Quốc Hùng
TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 1995
368p. ; 27cm
Nguyễn Quốc Hùng
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt - Việt - Anh = translation English - Vietnamese - Vietnamese - Enghlish / Nguyễn Quốc Hùng
TP Hồ Chí Minh : văn hoá, 2007
208tr. ; 27cm
Nguyễn Quốc Hùng
(1) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)