Dòng Nội dung
1
Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
Lý luận chính trị, 2023
238tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)