Dòng Nội dung
1
Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Anh Tuấn, Đào Thị Nguyệt Hằng, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
263tr. ; 21cm.
Nguyễn Mạnh Hùng
Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở chính sách cho Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)