Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
226tr. ; 21cm.
Vũ Thị Phương Hậu
Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)