Dòng Nội dung
1
Đánh giá kết quả học tập : Sách chuyên khảo / Trần Thị Tuyết Oanh
H. : Đại học sư phạm, 2014
208 tr ; 21 cm
Trần Thị Tuyết Oanh
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Giáo dục học. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... T.1 /
H. : Đại học Sư phạm, 2022
280tr. : bảng ; 24cm.
(2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3