Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Hồ Hải (ch.b.), Đặng Viết Đạt, Hoàng Minh Hội,....
H. : Lý luận chính trị, 2023
138tr. ; 21cm.
Trương Hồ Hải
Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam. Thực trạng, quan điểm và định hướng xây dựng chính quyền điện tử ở nước ta
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2