Dòng Nội dung
1
Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Văn Phúc, Hoàng Ngọc Hòa, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
362tr. ; 21cm.
Lê Văn Lợi
Trình bày một số vấn đề lý luận trong việc xác định và thực hiện các đột phá chiến lược và việc xác định, thực trạng thực hiện các đột phá chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Phát triển công nghiệp nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Hoàng Ngọc Hòa, Phạm Châu Long
H. : Chính trị Quốc gia, 2001
246tr. ; 20,5cm
HOÀNG NGỌC HÒA
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)