Dòng Nội dung
1
Chùa Việt Nam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long
H. : Thế giới, 2013
537tr. : hình ảnh ; 26cm.
Hà Văn Tấn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Di sản văn hoá Chăm : = Heritage of Chăm culture = Le patrimoine culturel Chăm / Nguyễn Văn Kự ; Dịch: Văn Thị Thanh Bình, Trần Thị Lan Anh
H. : Thế giới, 2019
144tr. : ảnh ; 21x23cm.
Nguyễn Văn Kự
Giới thiệu một số bức ảnh về nền văn hoá nghệ thuật Chăm: tượng đá, khu đền tháp Mỹ Sơn, tháp Mỹ Khánh, tháp Khương Mỹ, Tháp Pô Nagar, đời sống sinh hoạt, trang phục, ăn uống, nhà ở, lao động sản xuất...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)