Dòng Nội dung
1
Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Đinh Thị Nga, Nguyễn Anh Tuấn...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
260tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Mạnh Hùng
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế vùng; thực tiễn phát triển và liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2011-2020; thúc đẩy đồng bộ liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2021-2030
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản / Trần Thị Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tuấn
TP. HCM : Nông nghiệp, 2009
191tr. ; cm.
Trần Thị Thanh Hiền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới / Nguyễn Anh Tuấn (Chủ biên)
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
224tr. ; 21cm.
Nguyễn Anh Tuấn
Phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và những nội dung mới cùng những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Từ đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới / Nguyễn Anh Tuấn
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018
223 tr ; 21 cm
Nguyễn Anh Tuấn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý sức khoẻ tôm trong ao nuôi / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Chương,Đặng Thị Hoàng Oanh,Trần Ngọc Hải
Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2002
152 tr ; 21 cm
Nguyễn Anh Tuấn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)