Dòng Nội dung
1
Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng
H. : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
160tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Sinh lý học người và động vật. Trịnh Hữu Hằng, Đỗ Công Huỳnh Tập 1 /
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
228tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Trịnh Hữu Hằng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)