Dòng Nội dung
1
Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử / Phạm Hồng Sơn
Huế : Đại học Huế, 2006
170tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Phạm Hồng Sơn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)