Dòng Nội dung
1
Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung
H. : Văn hoá dân tộc, 2022
251tr. : ảnh ; 21cm.
Nguyễn Ngọc Mai
Tổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Góp phần nghiên cứu văn hoá và tộc người / Nguyễn Từ Chi
H. : Văn hoá dân tộc, 2019
1019tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Từ Chi
Gồm các bài viết nghiên cứu về văn hoá của các dân tộc Việt Nam: Quan niệm cổ truyền của người Mường cổ về cõi sống và cõi chết; phần thần thoại trong “Đẻ đất – đẻ nước” của dân tộc Mường; xung quanh các hình thức khai thác ruộng Lang; cạp váy của dân tộc Mường; món ăn Huế, món ăn Mường; cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ; dân chủ làng – xã; nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt; hoa văn các dân tộc Gia Rai – Ba Na; những mặt tiêu cực lộ ra qua nếp sống văn hoá ở Tây Nguyên....
(1)
3
Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
H. : Văn hoá dân tộc, 2023
199tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Trần Trung Việt
Trình bày tổng quan chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề cần quan tâm lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Văn hoá và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam / Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, Vũ Oanh... ; B.s., tuyển chọn: Nông Quốc Chấn...
H. : Văn hoá dân tộc, 2019
555tr. : bảng ; 21cm.
Tìm hiểu vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Nghiên cứu các giá trị văn hoá, các vùng văn hoá, chính sách văn hoá và đội ngũ người làm văn hoá, văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam
(1)
5
Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / Phạm Duy Nghĩa
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
371tr. ; 21cm.
Phạm Duy Nghĩa
Nghiên cứu về văn xuôi miền núi trước và sau Cách mạng tháng Tám. Diện mạo văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi. Văn xuôi miền núi nhìn từ các bình diện về con người. Nghệ thuật văn xuôi miền núi và vấn đề truyền thống - hiện đại. Nhận diện một số phong cách văn xuôi miền núi
(1)