Dòng Nội dung
1
Âm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội / Hồ Thị Hồng Dung
H. : Mỹ thuật, 2017
373tr. : minh họa ; 21cm.
Hồ Thị Hồng Dung
Giới thiệu về tín ngưỡng Tứ phủ và nghi lễ hầu bóng. Trình bày đặc điểm của nhạc hát văn hầu ở Hà Nội cũng như những biến đổi của nó trong đời sống xã hội hiện nay
(1)
2
Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội : Phần bổ sung / B.s.: Phan Phương Thảo (ch.b.), Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh...
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
1099tr. : ảnh ; 24cm.
Phan Phương Thảo
Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
(1)
3
Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945). B.s.: Nguyễn Hữu Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Thịnh T.1 /
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
779tr. ; 24cm.
Nguyễn Hữu Sơn
Giới thiệu về phong trào thơ mới Hà Nội từ năm 1932-1939: Những vấn đề, sự kiện, hiện tượng, bình luận, bài viết đánh giá về phong trào trên một bình diện rộng; quá trình đấu tranh với thơ cũ để từng bước khẳng định giá trị, địa vị trên văn đàn; những quan niệm làm thơ; sự ra đời của những nhà thơ, thể thơ mới, những tập thơ, bài thơ mới, không khí sinh hoạt văn chương sôi động, tự do và dân chủ diễn ra đầu thế kỷ XX...
(1)
4
Biên niên sử phong trào thơ mới Hà Nội (1932 - 1945). B.s.: Nguyễn Hữu Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Nhạn, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Thịnh T.2 /
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
815tr. ; 24cm.
Nguyễn Hữu Sơn
Giới thiệu về phong trào thơ mới Hà Nội từ năm 1939-1945: Những vấn đề, sự kiện, hiện tượng, bình luận, bài viết đánh giá về phong trào trên một bình diện rộng; quá trình đấu tranh với thơ cũ để từng bước khẳng định giá trị, địa vị trên văn đàn; những quan niệm làm thơ; sự ra đời của những nhà thơ, thể thơ mới, những tập thơ, bài thơ mới, không khí sinh hoạt văn chương sôi động, tự do và dân chủ diễn ra đầu thế kỷ XX...
(1)
5
Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội / B.s.: Đào Thị Diến (ch.b.), Nguyễn Thu Hoài, Cao Việt Anh...
H. : Nxb. Hà Nội, 2019
818tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Đào Thị Diến
Khái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
(1)