Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
226tr. ; 21cm.
Vũ Thị Phương Hậu
Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hoàng Chí Bảo, Nam Chi, Nguyễn Đình Dũng... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.1 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
511tr. ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá, văn nghệ, tín ngưỡng và tôn giáo: văn hoá Hồ Chí Minh - giá trị ý nghĩa, qua lời dạy của Hồ Chủ tịch suy nghĩ về phẩm chất đạo đức văn nghệ sĩ cách mạng...
(1)
3
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hà Châu, Nguyễn Viết Chính, Lê Cường... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.2 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
595tr. : hình vẽ ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá ngôn từ và nghệ thuật: Bác Hồ với nguồn tục ngữ dân tộc; hình ảnh Bác Hồ trong thơ ca dân gian các dân tộc thiểu số...
(1)