Dòng Nội dung
1
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Nguyễn Chí Bền (ch.b.), Nguyễn Duy Thiệu, Chu Xuân Giao... T.1, Tổng quan văn hóa biển đảo Việt Nam /
H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
647tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Chí Bền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới,... T.7, Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
307tr. : ảnh ; 24cm.
Phạm Lan Oanh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Bùi Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Cao Trung Vinh, Lương Thanh Thuỷ T.8, Văn hóa biển đảo Phú Quốc /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
291tr. : bảng, hình ảnh ; 24cm.
Bùi Quang Thắng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Bùi Hoài Sơn (ch.b.), Phạm Trung Lương, Mai Thị Thuỳ Hương... T.9, Quản lý văn hóa biển đảo Việt Nam /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
424tr. : bảng ; 24cm.
Bùi Hoài Sơn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)