Dòng Nội dung
1
Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Khải
H. : Lý luận Chính trị, 2023
207tr. ; 21cm.
Hoàng Văn Khải
Phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)