Dòng Nội dung
1
Triết học Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Đặng Quang Định
H. : Lý luận chính trị, 2023
262tr. ; 21cm.
Đặng Quang Định
rình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết học về đời sống tinh thần
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)