Dòng Nội dung
1
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hoàng Chí Bảo, Nam Chi, Nguyễn Đình Dũng... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.1 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
511tr. ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá, văn nghệ, tín ngưỡng và tôn giáo: văn hoá Hồ Chí Minh - giá trị ý nghĩa, qua lời dạy của Hồ Chủ tịch suy nghĩ về phẩm chất đạo đức văn nghệ sĩ cách mạng...
(1)
2
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hoá - văn nghệ Việt Nam. Hà Châu, Nguyễn Viết Chính, Lê Cường... ; Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Hoàng Anh Tuấn T.2 /
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
595tr. : hình vẽ ; 21cm.
Tuyển chọn các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến văn hoá ngôn từ và nghệ thuật: Bác Hồ với nguồn tục ngữ dân tộc; hình ảnh Bác Hồ trong thơ ca dân gian các dân tộc thiểu số...
(1)
3
Đạo đức Hồ Chí Minh - Sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động / Hoàng Chí Bảo
H. : Nxb. Hà Nội, 2020
328tr. ; 21cm.
Hoàng Chí Bảo
Trình bày tổng quan nghiên cứu về phương pháp Hồ Chí Minh trong hệ thống chỉnh thể: tư tưởng, đạo đức, phong cách mà cụ thể: Phương pháp Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra từ lý luận đến thực tiễn; vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh để tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh...
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Dưới ánh sáng tư tường Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt Nam / Đỗ Huy
H. : Hồng Đức ; Công ty tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021
348tr. ; 24cm.
Đỗ Huy
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5