Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi Thị Kim Chi, Nghiêm Thị Thu Nga, Ngô Thị Thu Ngà, ...
H. : Lý luận chính trị, 2023
226tr. ; 21cm.
Vũ Thị Phương Hậu
Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
360tr. ; 21cm.
Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn. Tập 1, Chính trị - Tư tưởng - Tổ chức
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020
732tr. ; 24cm.
Bùi Đình Phong
Tập trung vào những vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tập này làm rõ đường lối cách mạng Việt Nam: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà (ch.b.), Phạm Xuân Mát...
H. : Quân đội nhân dân, 2020
212tr. ; 21cm.
Nguyễn Bá Dương
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Từ mỹ học đến các loại hình nghệ thuật / Denis Diderot ; Giới thiệu, tuyển chọn, dịch: Phùng Văn Tửu
H. : Tri thức, 2019
532tr. ; 20cm.
Diderot, Denis
Nghiên cứu và phân tích quan điểm mĩ học của Denis Diderot về các loại hình nghệ thuật và văn chương
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)