Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
360tr. ; 21cm.
Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo...
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
H. : Quân đội nhân dân, 2021
584tr. ; 24cm.
Lê Bằng
Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân
H. : Lý luận Chính trị, 2022
250tr. ; 21cm.
Lê Văn Cường
Trình bày chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng hiện nay; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt
H. : Lý luận Chính trị, 2019
245tr. ; 21cm.
Đặng Văn Tin
Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Mai (ch.b.), Nguyễn Trọng Phúc, Hồ Tố Lương...
H. : Lý luận Chính trị, 2022
258tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Hồng Mai
Trình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-1996
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)