Dòng Nội dung
1
Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Lê Kim Việt, ...
H. : Lý luận Chính trị, 2024
282tr. ; 21cm.
Dương Trung Ý
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nêu thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt
H. : Lý luận Chính trị, 2019
245tr. ; 21cm.
Đặng Văn Tin
Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)