Dòng Nội dung
1
Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
320tr. ; 24cm.
Lê Lan Chi
Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế khác trong đó có lồng ghép nhiều kỹ năng trong hoạt động của những người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên…) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân tội phạm và nhóm yếu thế khác.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh hiện nay và những gợi ý của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Huyền (ch.b)
H. : Quân đội nhân dân, 2023
252tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Thị Thu Huyền
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Đỗ Ngọc Ninh, Lê Kim Việt, ...
H. : Lý luận Chính trị, 2024
282tr. ; 21cm.
Dương Trung Ý
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; nêu thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đến năm 2030
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai (ch.b.), Hoàng Văn Hoan, ....
Lý luận chính trị, 2023
238tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng dân sự : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Huyền (Ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Phương Thảo...
H. : Công an nhân dân, 2022
491tr. : bảng ; 21cm.
Bùi Thị Huyền
Trình bày khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam; thẩm quyền về dân sự của toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng...
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)