Dòng Nội dung
1
Bạo lực học đường từ góc nhìn của người trong cuộc : Một số vấn đề thực tiễn và lý luận : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Như Trang
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
244tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Thị Như Trang
Trình bày một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể khi triển khai nghiên cứu về bạo lực học đường: Một số vấn đề chung về bạo lực học đường; vấn đề thu thập thông tin; diễn biến của bạo lực học đường; vai trò một xung đột bạo lực giữa học sinh với học sinh; phản ứng của gia đình và nhà trường với bạo lực học đường; liên kết khác biệt và hành vi sử dụng bạo lực của học sinh...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương
H. : Đại học Sư phạm, 2023
279tr. ; 24cm.
Đặng Hồng Phương
Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục thể chất; nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Giới thiệu nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện và tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật : Dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Động, Đinh Ngọc Thắng...
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
523tr. ; 24cm.
Vũ Trọng Lâm
Trình bày những lý luận chung về nhà nước và pháp luật; các khái niệm cơ bản, các hình thức nhà nước nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những lý luận chung, những khái niệm cơ bản về pháp luật, pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến và pháp luật tư sản, pháp luật xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học / Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường
H. : Đại học Sư phạm, 2022
232tr. : minh họa ; 24cm.
Meier, Bernd
Trình bày các vấn đề lý thuyết học tập và chiến lược học tập, giáo dục, mô hình dạy học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá và cho điểm thành tích học tập
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Lí luận dạy học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp
H. : Đại học Sư phạm, 2020
211tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Hữu Hợp
Trình bày về quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức dạy học cấp tiểu học
(3) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:6)