Dòng Nội dung
1
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
H. : Quân đội nhân dân, 2021
584tr. ; 24cm.
Lê Bằng
Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.1 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.2 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. Lê Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn Tập 3: Từ năm 1858 đến năm 1945 /
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
471tr. ; 21cm.
Lê Văn Thái
Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858-1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. Hồ Khang (ch.b.), Trịnh Vương Hồng, Phạm Văn Thạch... Tập 4: Từ năm 1945 đến năm 1975 /
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
575tr. ; 21cm.
Hồ Khang
Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; kháng chiến vì hoà bình, độc lập, tự do, thực hiện đoàn kết dân tộc; chiến tranh quân sự và nghệ thuật quân sự; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng căn cứ địa - hậu phương và nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vững chắc
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)