Dòng Nội dung
1
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
H. : Quân đội nhân dân, 2021
584tr. ; 24cm.
Lê Bằng
Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng
H. : Quân đội nhân dân, 2023
400tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Huy Hoàng
Cuốn sách trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng" trong các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.1 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Quyết Q.2 /
H. : Quân đội nhân dân, 2022
716tr. ; 21cm.
Nguyễn Quyết
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam. Lê Văn Thái (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Hàm Giá, Trần Anh Tuấn Tập 3: Từ năm 1858 đến năm 1945 /
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2014
471tr. ; 21cm.
Lê Văn Thái
Trình bày về tư tưởng quân sự Việt Nam từ năm 1858-1945: Những yếu tố tác động đến tư tưởng quân sự; các quan điểm quân sự theo xu hướng dân chủ tư sản; các quan điểm quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)