Dòng Nội dung
1
Cẩm nang thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / B.s.: Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Việt Trung
H. : Văn hoá dân tộc, 2022
251tr. : ảnh ; 21cm.
Nguyễn Ngọc Mai
Tổng quan về dân tộc, quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Thiết chế xã hội truyền thống trong xây dựng hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tôn giáo, chính sách tôn giáo, quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
H. : Văn hoá dân tộc, 2023
199tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Trần Trung Việt
Trình bày tổng quan chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề cần quan tâm lưu ý, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / Nguyễn Thị Kim Vân
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
343tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Kim Vân
Trình bày điều kiện môi sinh và truyền thống văn hoá dân tộc Bahnar, Jrai ở tỉnh Gia Lai; tín ngưỡng cổ truyền và sự chuyển biến của các yếu tố trong tín ngưỡng cổ truyền từ nửa cuối thế kỉ XIX đến nay; các tôn giáo mới du nhập, các chuyển biến văn hoá - xã hội vùng đồng bào Bahnar, Jrai dưới tác động của các tôn giáo mới du nhập
(1)
4
Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Tuấn
H. : Đại học Sư phạm, 2020
390tr. ; 24cm.
Nguyễn Quốc Tuấn
Trình bày những vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng và các tôn giáo cụ thể; khảo cổ học tôn giáo
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Tôn giáo trong văn hoá Việt Nam / Nguyễn Hồng Dương
H. : Văn hoá Thông tin, 2013
367tr. ; 21cm.
Nguyễn Hồng Dương
Giới thiệu một số vấn đề lý luận về tôn giáo và văn hoá. Phân tích sự tác động của một số tôn giáo bao gồm Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Công giáo, Đạo Tin lành trong văn hoá và phát triển ở Việt Nam. Nghiên cứu vai trò của tôn giáo nội sinh với văn hoá và phát triển ở Nam Bộ cũng như vai trò của lễ hội tôn giáo với văn hoá Việt Nam; ảnh hưởng của Bàlamôn giáo, Phật giáo và Hồi giáo đối với văn hoá của người Chăm ở Việt Nam. Tìm hiểu một số hiện tượng tôn giáo mới cũng như chính sách văn hoá đối với tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
(1)