Dòng Nội dung
1
2
3
Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang / B.s.: Lê Văn Tý, Tô Thế Truyền, Phòng Chính sách - Sở Lao động - Thương binh và xã hội...
H. : Chính trị Quốc gia, 2010
1886tr. : hình ảnh ; 27cm.
Giới thiệu chân dung, danh hiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Tiền Giang đã công hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang. B.s.: Lê Văn Tý, Tô Thế Truyền, Phòng Chính sách - Sở Lao động - Thương binh và xã hội... T.2 /
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
1621tr. : hình ảnh ; 27cm.
Giới thiệu chân dung, danh hiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Tiền Giang đã công hiến, hi sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Chân dung bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Tiền Giang. B.s.: Lê Văn Tý, Tô Thế Truyền, Phòng Chính sách - Sở Lao động - Thương binh và xã hội... T.3 /
H. : Chính trị Quốc gia, 2015
1743tr. : hình ảnh ; 27cm.
Giới thiệu chân dung, danh hiệu các bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Tiền Giang đã đóng góp và hi sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)