Dòng Nội dung
1
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển
H. : Quân đội nhân dân, 2021
584tr. ; 24cm.
Lê Bằng
Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)
(60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... T.1 :
H. : Giáo dục, 2008
227tr. ; 24cm.
Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...
(196) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo... T.2 :
H. : Giáo dục, 2008
223tr. : minh họa ; 24cm.
Khái niệm về đội ngũ đơn vị. Tìm hiểu về bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
(198) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, .... Tập hai :
H. : Giáo dục Vệt Nam, 2013
217tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Đức Đăng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5