Dòng Nội dung
1
Bài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm : Dùng cho sinh viên các lớp ĐH và CĐ CNTP / Nguyễn Thị Hằng Phương
Tiền Giang, 2014
44tr. : Minh họa ; cm.
Nguyễn Thị Hằng Phương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
3
4
Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm / Lê Thị Mùi
Đà Nẵng : Đại học Đà nẵng, 2009
114tr. ; cm.
Lê Thị Mùi
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / Nguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Khoa học kỹ thuật, 1998
279tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Quang Lộc
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)