Dòng Nội dung
1
Biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay / Đặng Hoài Giang
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
291tr. ; 21cm.
Đặng Hoài Giang
Tình hình nghiên cứu và lí luận về không gian văn hoá buôn làng. Cộng đồng và không gian buôn làng Ê Đê. Quá trình biến đổi cấu trúc không gian văn hoá buôn làng Ê Đê. Xu hướng và vấn đề đặt ra từ quá trình biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile Durkheim ; Đinh Hồng Phúc dịch
H. : Tri thức, 2019
317tr. ; 20cm.
Durkheim, Émile
Giới thiệu quan niệm của Émile Durkheim về các quy tắc của phương pháp xã hội học. Trình bày định nghĩa về sự kiện xã hội; các quy tắc về sự quan sát các sự kiện xã hội; sự phân biệt hiện tượng bình thường và hiện tượng bệnh lí; sự cấu tạo các loại hình xã hội; các qui tắc về việc giải thích các sự kiện xã hội và quy tắc về sự trình bày luận cứ chứng minh
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình xã hội học văn hoá / Mai Thị Kim Thanh
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019
252tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm.
Mai Thị Kim Thanh
Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học văn hoá. Một số lý thuyết, phương pháp nghiên cứu của xã hội học văn hoá và các thành tố cơ bản trong nghiên cứu xã hội học văn hoá như giá trị chuẩn mực, biểu tượng, ngôn ngữ, văn hoá dân gian, lối sống, lễ hội. Văn hoá qua một số lĩnh vực của đời sống xã hội như văn hoá trong sự phát triển kinh tế xã hội, trong hoạt động giáo dục, tín ngưỡng tôn giáo...
(5)
4
Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu / Nguyễn Văn Liêm
H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018
544tr. ; 24cm.
Nguyễn Văn Liêm
Giới thiệu về biến đồi khí hậu và phát triển bền vững trên các khía cạnh: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới và Việt Nam, khả năng bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, năng lực thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; phát triển bền vững và mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu với phát triển bền vững...
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch
H. : Tri thức, 2018
206tr. ; 21cm.
Coulon, Alain
Giới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)