Dòng Nội dung
1
Cơ sở năng lượng mới và tái tạo / Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
238tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Đặng Đình Thống
Trình bày về nguồn năng lượng mặt trời, các tính chất nhiệt, công nghệ ứng dụng, công nghệ thu nhiệt bằng phương pháp hội tụ và ứng dụng. Các nguyên lí hoạt động và cấu tạo của pin mặt trời. Khái niệm cơ bản về thủy khí động lực học ứng dụng, thủy điện nhỏ và ứng dụng, năng lượng gió và ứng dụng cùng với các nguồn năng lượng tái tạo khác
(5)