Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thụy (ch.b.)
H. : Lý luận chính trị, 2023
419tr. ; 21cm.
Đinh Văn Thụy
Gồm những bài viết đề cập tới thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở khu vực Tây Nam Bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyển truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển / Vũ Hồng Khanh
H. : Quân đội nhân dân, 2021
176tr. ; 21cm.
Vũ Hồng Khanh
Tổng quan nghiên cứu về bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Đặc điểm tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bộ đội biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ phun phủ bảo vệ và phục hồi / Nguyễn Văn Thông
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
181tr. : hình vẽ ; 27cm.
Nguyễn Văn Thông
(5)
4
Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao : Sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập
H. : Công an nhân dân, 2021
571tr. ; 21cm.
Phùng Trung Tập
Trình bày các kiến thức cơ bản về sở hưu trí tuệ và hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quyền sở hữu công nghiệp; quyền tác giả và quyền liên quan; bảo vệ qyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và thừa kế sở hữu trí tuệ
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5