Dòng Nội dung
1
2
Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
H. : Tài chính, 2023
299tr. : bảng ; 24cm.
Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình công nghệ Gen trong nông nghiệp / Trần Thị Lệ

133tr. ; cm.
Trần Thị Lệ
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
203tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Nguyễn Xuân Thành
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5