Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật đất đai
H. : Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
397tr. ; 21cm.
Lưu Quốc Thái
Cuốn sách gồm có 7 chương, nội dung về: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai...
(7) (Lượt lưu thông:10) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Văn Nhiêm, Trương Đắc Linh, Nguyễn Mạnh Hùng...
H. : Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
713tr. ; 21cm.
Vũ Văn Nhiêm
Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: khái quát về Luật Hiến pháp Việt Nam, hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
(7) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)