Dòng Nội dung
1
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thụy (ch.b.)
H. : Lý luận chính trị, 2023
419tr. ; 21cm.
Đinh Văn Thụy
Gồm những bài viết đề cập tới thực trạng và giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở khu vực Tây Nam Bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; khu vực Tây Nam Bộ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyển truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay...
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đặc điểm văn hoá sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương
H. : Mỹ thuật, 2017
351tr. : ảnh ; 21cm.
Trần Minh Thương
Khái quát đời sống văn hoá của cư dân ở miền sông nước Tây Nam Bộ với những đặc trưng như : Sông nước - xuồng, ghe - chợ nổi; tín ngưỡng - phong tục - văn nghệ dân gian với môi trường sông nước; văn hoá sông nước và tính cách người bình dân Tây Nam Bộ
(1)
3
Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ / Lê Xuân Tạo, Nguyễn Thanh Sơn
H. : Lý luận Chính trị, 2018
278tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Lê Xuân Tạo
Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Trình bày thực trạng, phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ
(2)
4
Văn hóa biển đảo Việt Nam. Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới,... T.7, Văn hóa biển đảo vùng Tây Nam Bộ /
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
307tr. : ảnh ; 24cm.
Phạm Lan Oanh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)