Dòng Nội dung
1
Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C / Đặng Thành Tín
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
732tr. : minh họa ; 24cm.
Đặng Thành Tín
Trình bày những kiến thức cơ bản về máy tính; các kiểu dữ liệu và thao tác; các cấu trúc luận lý số; mô hình Von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3; lập trình hợp ngữ LC-3; ngôn ngữ lập trình C; các kiểu dữ liệu của C; lập trình C++...
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Lập trình hướng đối tượng bằng VC# / Nguyễn Văn Hiệp
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
455tr. : hình vẽ ; 24cm.
Nguyễn Văn Hiệp
Trình bày một số kiến thức cơ bản về cú pháp ngôn ngữ VC#, lập trình VC#, các khái niệm chính trong VC#, phát biểu Class & Interface trong VC#, vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa các đối tượng, xây dựng giao diện chương trình, tương tác với người dùng trong chương trình VC#, ghi/đọc dữ liệu của chương trình VC# ra/từ file...
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Lập trình Java căn bản / Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công Thành, Phạm Thị Minh Thương
H. : Xây dựng, 2023
168tr. : minh họa ; 27cm.
Phạm Văn Trung
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java. Trình bày kiến thức về lập trình hướng đối tượng với Java, lập trình đa tuyến với Java, điều khiển biệt lệ và các lớp tiện ích, nhập - xuất trong Java, lập trình giao diện với Swing, làm việc với cơ sở dữ liệu
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Lập trình Windows form và Web form với C# / Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Hiển
H. : Thanh niên, 2020
432tr. : bảng ; 24cm.
Nguyễn Tất Bảo Thiện
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình với C# và ứng dụng Windows fomr. Trình bày những kiến thức về C# - quản lý bán hàng. Lập trình với C# - quản lý tuyển sinh cùng một số bài tập thực hành cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Python cơ bản / Bùi Việt Hà
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
253tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Bùi Việt Hà
Gồm các kiến thức cơ bản về Python; làm quen với môi trường tương tác Python; input và chuyển đổi dữ liệu; hàm số; đối tượng; kiểu dữ liệu list. Mảng một chiều; list của list. Mảng nhiều chiều; khái niệm module; xâu ký tự; đọc và ghi tệp...
(1) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)