Dòng Nội dung
1
Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu / Thạch Sôm Sô Hoách (ch.b.), Trương Văn Bằng, Trương Quốc Khang
H. : Xây dựng, 2018
191tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Thạch Sôm Sô Hoách
Trình bày những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; lý thuyết nội lực; thanh chịu kéo, nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và các thuyết bền, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, thanh chịu uốn ngang phẳng; một số hình thức chịu lực khác của thanh và ổn định thanh thẳng chịu nén đúng tâm
(3)
2
Giáo trình bài giảng sức bền vật liệu / Phạm Ngọc Khánh (Ch.b.), Nguyễn Ngọc Thắng
H. : Xây dựng, 2014
203tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Phạm Ngọc Khánh
Khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu; kéo và nén đúng tâm; trạng thái ứng suất và lý thuyết bền; đặc trưng hình học của mặt phẳng cắt ngang; xoắn thuần tuý thanh tròn; uốn phẳng; ổn định của thanh chịu nén đúng tâm...
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Mechanics of materials / Vui Van Cao
Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2021
315 p. : ill ; 27cm.
Vui Van Cao
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)