Dòng Nội dung
1
Âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1955 - 2017) / Linh Nga Niê Kdam
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
391tr. : ảnh ; 21cm.
Linh Nga Niê Kdam
Giới thiệu các gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ người dân tộc thiểu số với những tác phẩm, sự nghiệp có ảnh hưởng đến nền âm nhạc các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên giai đoạn 1955 - 2017
(1)
2
Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : Nghiên cứu / Hà Công Tài (ch.b)
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
351tr. ; 21cm.
Hà Công Tài
Nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá và thể hiện bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của văn học đương đại các dân tộc thiểu số
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Các dân tộc thiểu số Thanh Hoá - Nguồn gốc và đặc trưng văn hoá tộc người / Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên
H. : Sân khấu, 2018
407tr. ; 21cm.
Phạm Hoàng Mạnh Hà
Tổng quan lịch sử hình thành khối cộng đồng và đặc trưng văn hoá các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Khơ Mú, Thổ, Mông ở Thanh Hoá về các mặt như kiểu kết cấu xã hội, trang phục truyền thống, chữ viết, không gian sinh hoạt, hình thức kinh tế, tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội, văn hoá ẩm thực...
(1)